shop icon svg
  • تعداد بازدید : 40 بار
امتیاز :
  • آدرس : Tempelhofer Weg ۵۰,۱۲۳۴۷ Berlin,Germany
  • درباره ما : یک شرکت آلمانی مستقر در برلین است. این شرکت دستگاه ها و راه حل های سیستمی را برای کنترل و تنظیم در بخش گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع و همچنین برای اتوماسیون ساختمان و مدیریت ساختمان؛ کاربردهای صنعتی تولید می کند. این شرکت زیرمجموعه با حدود ۱۴۰۰ کارمند در سراسر جهان است. ...
    بیشتر
  • درباره ما :

    یک شرکت آلمانی مستقر در برلین است. این شرکت دستگاه ها و راه حل های سیستمی را برای کنترل و تنظیم در بخش گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع و همچنین برای اتوماسیون ساختمان و مدیریت ساختمان؛ کاربردهای صنعتی تولید می کند. این شرکت زیرمجموعه با حدود ۱۴۰۰ کارمند در سراسر جهان است.

    بستن