ویرا سگال کارو
ویرا سگال کارو
shop icon svg
جستجو در "صنایع دستی"
صنایع دستی
مشاهده دسته بندی ها
قیمت : ۹۸۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی طلایی زرد مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱،۱۷۶،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
قیمت : ۵۶۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی طلایی زرد مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۶۷۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۷۰ * ۷۰
قیمت : ۳۱۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی طلایی زرد مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۳۷۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۵۰ * ۵۰
قیمت : ۲۳۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی طلایی زرد مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۷۶،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۴۰* ۴۰
قیمت : ۳۶۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح ماه بانو کرم حاشیه سرمه ای مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۴۳۲،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۷۰ * ۷۰
قیمت : ۶۱۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح ماه بانو کرم حاشیه سرمه ای مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۷۳۲،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
قیمت : ۲۰۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح ماه بانو کرم حاشیه سرمه ای مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۴۶،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۵۰ * ۵۰
قیمت : ۱۱۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان قرمز حاشیه زربافت مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۳۲،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۴۰* ۴۰
قیمت : ۱۴۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان قرمز حاشیه زربافت مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۶۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۵۰ * ۵۰
قیمت : ۲۴۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان قرمز حاشیه زربافت مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۸۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۷۰ * ۷۰
قیمت : ۳۹۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان قرمز حاشیه زربافت مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۴۶۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
قیمت : ۳۹۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان فیروزه ای حاشیه زربافت مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۴۶۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
قیمت : ۲۴۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان فیروزه ای حاشیه زربافت مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۸۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۷۰ * ۷۰
قیمت : ۱۴۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان فیروزه ای حاشیه زربافت مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۶۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۵۰ * ۵۰
قیمت : ۱۱۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح گلستان فیروزه ای حاشیه زربافت مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۳۲،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۴۰* ۴۰
قیمت : ۱۶۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح سلطنتی فیروزه ای مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۹۸،۰۰۰ تومان
ابعاد : سایز ۴۰* ۴۰
قیمت : ۲۲۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح سلطنتی فیروزه ای مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۶۴،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۹۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح سلطنتی فیروزه ای مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۴۷۴،۰۰۰ تومان
قیمت : ۶۷۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح سلطنتی فیروزه ای مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۸۰۴،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۴۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح افشاری قرمز مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۷۴،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۸۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح افشاری قرمز مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۲۲،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۳۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح افشاری قرمز مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۳۹۶،۰۰۰ تومان
قیمت : ۵۵۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح افشاری قرمز مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۶۶۰،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۱۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح خورشید فیروزه ای روشن مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۳۲،۰۰۰ تومان
قیمت : ۱۴۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح خورشید فیروزه ای روشن مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۱۶۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۲۴۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح خورشید فیروزه ای روشن مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۸۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۹۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح خورشید فیروزه ای روشن مربع سایز ۱۰۰ * ۱۰۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۴۶۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۲۳۰،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی قرمز روشن مربع سایز ۴۰* ۴۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۲۷۶،۰۰۰ تومان
قیمت : ۳۱۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی قرمز روشن مربع سایز ۵۰ * ۵۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۳۷۸،۰۰۰ تومان
قیمت : ۵۶۵،۰۰۰ تومان
ترمه طرح همایونی قرمز روشن مربع سایز ۷۰ * ۷۰
دسته بندی : صنایع دستی
شرکت تولید کننده : ترمه رضایی یزد
قیمت مصرف کننده : ۶۷۸،۰۰۰ تومان